Rekrutacja


Regulamin rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego  w Psarach do udziału w projekcie 2019-1-HU01-KA229-061210_4

  „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”

  w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

1) ERASMUS +,  KA 2   „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”

Partnerzy projektu: Polska, Węgry, Włochy, Estonia, Turcja, Rumunia

Czas trwania projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Koordynator: mgr Grażyna Kruczek

 1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom z wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Psarach, podjęte zostaną następujące działania:

 1. a) przekazanie informacji uczniom przez wychowawców na lekcjach wychowawczych,
 2. b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy

ogłoszeń,

 1. c) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie

internetowej szkoły lub w formie ogłoszenia i wiadomości do rodziców i uczniów w dzienniku Librus,

 1. e) przekazanie informacji rodzicom przez wychowawców lub koordynatora projektu na zebraniach dla rodziców
 1. Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych oraz podczas mobilności w Polsce zostanie zakwalifikowanych min 15 uczniów, którzy będą gościć partnerów z pozostałych szkół.

Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości w Polsce) zostaną włączeni również uczestnicy niebiorący udziału w mobilnościach zagranicznych, którzy zapewnią zakwaterowanie i utrzymanie w swojej rodzinie dodatkowych uczestników z krajów partnerskich. Do niektórych działań projektu mogą zostać włączeni uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w mobilnościach, ani przyjmować w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich.

Część zadań projektu może być realizowana przez wszystkich chętnych uczniów szkoły.

Dla uczniów naszej szkoły zaplanowano w projekcie 12 mobilności zagranicznych. Jeżeli w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie tej  liczby.

 

 

 

 

 

 1. Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się we wrześniu 2019 r, z możliwością późniejszych uzupełnień.

Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie zgłosi chęć udziału w projekcie wychowawcy klasy. Odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt. Podstawowym kryterium naboru jest doświadczenie uczniów w pracy zespołowej, zaangażowanie i wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu (zał. 1).

 

5.Kryteria wyboru uczniów do udziału w mobilnościach:

 • Bardzo dobre zachowanie oraz dobre wyniki w nauce
 • Przestrzeganie Statutu Szkoły Podstawowej w Psarach,
 • Pozytywna opinia wychowawcy o uczniu
 • Gotowość reprezentowania szkoły,
 • Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań projektowych,
 • Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego (kompetencje językowe określa nauczyciel)
 • Aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań projektowych,
 • Terminowość realizacji przydzielonych zadań,
 • Frekwencja na zajęciach projektowych
 • Brak przeciwwskazań medycznych,
 • Ważny dowód tożsamości (paszport),
 • Gotowość przyjęcia gościa podczas wizyty zaprzyjaźnionych szkół w Polsce ( nie jest to czynnik decydujący)
 • Pisemna zgoda rodziców na wyjazd

 Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów.

Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z zadań projektowych, nieodpowiedniego zachowania się podczas trwania projektu uczeń zostaje wydalony z grupy projektowej.

 

 

 

UWAGA: Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

 Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koorydynatora projektu.

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu, dyrektora i 2 nauczycieli pracujących w projekcie.

Uczeń zainteresowanym wyjazdem jest zobowiązany przygotować i dostarczyć do dnia 30.09.2019 r. koordynatorowi krótki list motywacyjny w formie pisemnej, w którym powinny zostać ujęte: dotychczasowe dokonania (w projektach, w działaniach na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, zwłaszcza w kontekście obszarów tematycznych projektu-przedmioty ścisłe, ICT, sztuka), informację co  może zrobić w projekcie, uzasadnienie, dlaczego to on powinien zostać wytypowany itp.

 1. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w Dzienniku Librus.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 

 1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów rodzice uczestnika pokrywają koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.

 

 

REGULAMIN (zał. 1)

Regulamin Uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt.

„Scan-Think-crEate-drAw-perforM

 

 w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

Zobowiązuję się:

 1. uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu
 2. włączyć się w działania na platformie eTwinning
 3. podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą
 4. zbierać , opracowywać materiały oraz produkty projektu
 5. dokumentować – zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane z projektem, w tym przeprowadzać ewaluację uczestnictwa w projekcie
 6. godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym
 7. w miarę możliwości zapewnić zakwaterowanie wraz z wyżywieniem i opiekę jako rodzina goszcząca dla ucznia – gościa,
 8. pokryć koszty rezygnacji/przebukowania zakupionego biletu lotniczego w razie rezygnacji z udziału w mobilności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na wyjazd w oświadczeniu Załącznik nr 2
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą. Rodzice/opiekunowie podpisują wymagane zgody i oświadczenia.
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu.
 5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych
 6. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany praktycznie (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.) oraz merytorycznie ( przydzielone zadania)
 7. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 8. Samodzielnego - bez zgody kierownika wymiany czy opiekującej się rodziny - oddalania się od grupy/ rodziny.
 9. Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.
 10. Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
 11. Palenia papierosów.

8.Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym domu goszczącym czy też innym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

9.Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

 1. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, i kodeksu ruchu drogowego.
 2. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 3. W przypadku nie podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia z dalszego udziału w Projekcie, obniżenie oceny z zachowania oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.
 4. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 5. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
 5. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z  Dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego/paszportu, data urodzenia, adres email) na

potrzeby realizacji projektu (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu).

Data: …………………… podpis uczestnika …………………………………..…...………….

                                 podpis rodzica/opiekuna  ……………..………………………….

Ankieta dla uczestników projektu

„Scan-Think-crEate-drAw-perforM w ramach programu

Erasmus+ Edukacja Szkolna,  Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

 1. Imię, nazwisko…………………………………………………
 2. Klasa ……………………………………………..
 3. Ocena z języka angielskiego ………………………
 4. Ocena z języka niemieckiego/ ………………………
 5. Umiejętności dodatkowe (informatyczne, artystyczne, językowe, inne):

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Mam problemy w kontaktach z rówieśnikami TAK    NIE
 2. Mam problemy w kontaktach z dorosłymi TAK    NIE
 3. Moje umiejętności porozumienia się z innymi oceniam na: 1    2    3    4    5    6
 4. Działam na rzecz szkoły lub środowiska               TAK    NIE
 5. Chciałbym uczestniczyć w projekcie ponieważ: ……………………………….. ……………………………………………….……………………………………
 6. Co mogę wnieść do projeku ( umiejętności, pomysły, działania- jakie?............... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Jak oceniasz (w skali od 1 do 10) swoją wiedzę na temat krajów partnerskich.

   1    2      3       4        5          6          7          8          9          10.

 1. Które z wymienionych zachowań zauważasz u siebie:.
 • Jestem ciekawy/ciekawa innych kultur, tradycji, zwyczajów.
 • Uważam, że można zaprzyjaźnić się z obcokrajowcem.
 • Często używam narzędzi komputerowych i internetowych do nauki.
 • Lubię majsterkować lub projektować
 • Lubię tworzyć różne rzeczy.
 • Jestem kreatywny/a
 • Lubię się uczyć
 • Interesują mnie przedmioty ścisłe
 • Jestem ciekawy/ciekawa jak działają różne urzadzenia.
 • Uważam, że fakt, że ktoś się gorzej uczy lub jest biedny lub pochodzi z innego kraju nie czyni go gorszym człowiekiem.
 • Każdy zasługuje na szacunek i równe traktowanie.
 1. Czym, według Ciebie, możemy się pochwalić jako naród: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Twoje uwagi .………………………………………………………………………………………………………………………………………………