Historia

01 wrzesień 2021

Historia szkoły w Psarach.

Początki szkolnictwa w Psarach sięgają drugiej połowy XIX w., kiedy to staraniem mieszkańców Psar, Strzyżowic i Gródkowa została urządzona szkoła w budynku przy obecnej ul. Szkolnej należącym do   P. Staników. Do szkoły uczęszczały dzieci z okolicznych miejscowości, nauka odbywała się w j. rosyjskim /zabór rosyjski/, była bezpłatna, kształcenie odbywało się na poziomie elementarnym.                                                                                                                                                                                              

Od momentu uzyskania niepodległości, do roku 1933 szkoła psarska uczyła w zakresie 5 klas. Reforma oświaty z 1932 spowodowała powstanie szkoły z pełnym 7 – klasowym programem nauczania. Przez kolejne cztery lata dzieci uczyły się w trudnych warunkach lokalowych – klasy były łączone, a szkoła funkcjonowała w kilku budynkach.

W 1934 roku, kiedy spłonęła szkoła w Łagiszy, a tamtejsi mieszkańcy nie byli zgodni co do miejsca wystawienia nowego budynku szkoły, z funduszy przeznaczonych na tamtejszą nową szkołę władze gminy Łagisza przeznaczyły część środków na budowę szkoły w Psarach. Budowa trwała niecałe trzy lata i wiosną 1937 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność.

W czasie wojny szkoła funkcjonowała na zasadach określonych przez okupanta – okrojony program nauczania od pierwszej do szóstej klasy. Dzieci od 14. roku życia musiały iść do pracy.

Po wojnie wykończono pierwsze piętro szkoły, zbudowano piece kaflowe. Z nauki korzystała młodzież oraz starsi, którym wojna przeszkodziła w pobieraniu nauki. Szkoła stała się centrum życia kulturalno-społeczno – oświatowego. W jej salach odbywały się spotkania, zebrania, szkolenia i kursy.

W roku 1979 zapadła decyzja o rozbudowie i modernizacji szkoły. Dwa lata później cele zostały zrealizowane – centralne ogrzewanie, kanalizacja oraz mała sala gimnastyczna. W listopadzie 1991 roku oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną. W tymże roku przywrócono szkole jej dawne przedwojenne imię patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz nadano sztandar.

Rok szkolny 1998/1999 był ostatnim rokiem starego systemu oświatowego. Zdecydowano o wprowadzeniu nowej reformy oświatowej – na miejsce szkoły podstawowej , Rada Gminy powołała gimnazjum dla uczniów całej gminy.

HISTORIA GIMNAZJUM

Gimnazjum w Psarach istnieje od 1999 roku. Założył je Wójt Gminy Psary Marian Kozieł dnia 1 marca 1999 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr V/37/99 z dnia 26 lutego 1999 roku. Gimnazjum powstało w budynku wygasającej Szkoły Podstawowej w Psarach i jest to jedyna tego rodzaju placówka na terenie Gminy Psary. Uczęszczają do niej uczniowie z Brzękowic, Dąbia, Goląszy, Góry Siewierskiej, Gródkowa, Malinowic, Preczowa, Psar, Sarnowa, Strzyżowic. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był mgr Krzysztof Kopka (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002). Od 2002 roku do wygaszenia gimnazjum funkcję dyrektora pełniła  mgr inż. Ewa Wawrzak.   
10-tego listopada 2003 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczenie sztandaru.

W pierwszym roku nauki w 6 oddziałach uczyło się 150 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowiło 19 nauczycieli. We wrześniu 2008 roku do szkolnej Księgi Uczniów został wpisany 1000-czny uczeń.  W sumie za 20 letni okres gimnazjum do szkoły uczęszczało 1743 uczniów.

Zmiany, które zachodziły w budynku szkoły i w samej szkole  były zespołowym działaniem szkoły i gminy. Nauczyciele pisali liczne unijne projekty, po realizacji których szkoła wzbogacała się o nowe wyposażenie. Powielane wzorce podpatrzone podczas wizyt studyjnych w europejskich szkołach były przenoszone do naszej placówki. Zarówno rozwiązania techniczne jak i innowacje w dydaktyce. Realizowane były także projekty napisane przez gminę Psary. W ten sposób wyposażano pracownie w pomoce dydaktyczne. Także dzięki pozyskanym przez gminę środkom w 2012 roku powstał piękny kompleks boisk „Orlik” i wyremontowana została sala gimnastyczna. Wraz z rodzicami organizowano bale karnawałowe, z których dochód przeznaczany był na doposażenie szkoły.

Dwudziestoletni okres funkcjonowania gimnazjum był dla psarskiego szkolnictwa bardzo owocny, zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczeństwa psarskiego.

Krótka relację o funkcjonowaniu i sukcesach Gimnazjum w Psarach PREZENTACJA

 

Z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum im.marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach na mocy UCHWAŁY NR XXVIII/311/2017RADY GMINY PSARY z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku przekształcono w Szkołę Podstawową im.marszałka J.Piłsudskiego w Psarach. Funkcję dyrektora powierzono Pani Ewie Wawrzak.

Rozpoczął się proces odtwarzania  szkoły podstawowej wg nowego systemu oświatowego. W pierwszym roku ponownego funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Psarach utworzono oddziały klasy I i 5 klas VII.

14   października 2021 roku odbyła się uroczystość  wręczenia szkole nowego sztandaru, ufundowanego przez rodziców i przyjaciół szkoły.

Od 1 września 2020r. Szkoła Podstawowa w Psarach wraz nowo wybudowanym Przedszkolem Publicznym w Psarach tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psarach.