SZKOŁA OTWARTA NA ZMIANY - ERASMUS+ KA101

 

                                                                     

 

 

ERASMUS+  KA101 EDUKACJA SZKOLNA

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

 

Projekt p.t. „Szkoła otwarta na zmiany.”

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA101-048399

 

Termin: 01.06.2018 - 31.05.2020

Szkoła Podstawowa w Psarach

 

 Kwota dofinansowania : 45420 euro

 

Koordynator mgr Katarzyna Baca

Opiekun projektu z ramienia FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI: Grzegorz Żółcik FRSE

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA101-048399

 

 

POTRZEBY NASZEJ SZKOŁY

 

Nowe wyzwania dla szkoły w sferze edukacji i wychowania w XXI wieku oraz reforma oświaty, która wprowadziła istotne zmiany strukturalne i programowe postawiły naszą szkołę przed ogromnym wyzwaniem. Po 17 latach kształcenia gimnazjalistów musimy na nowo zdefiniować potrzeby placówki. Punktem bazowym jest dla nas dotychczasowy dorobek i zdobyte doświadczenia , na których chcemy budować strukturę organizacyjną , dydaktyczną i merytoryczną dostosowaną do potrzeb młodszych uczniów i aktualnych wyzwań związanych ze zmianami społecznymi i środowiskowymi. Musimy dostosować metody, techniki i narzędzia nauczania do młodszych  uczniów a także sprostać nowym zadaniom szkoły w sferze wychowania.  Większość nauczycieli z naszej placówki nigdy nie uczyła dzieci poniżej 13 roku życia. Chcemy przygotować się do tej zmiany profesjonalnie, by pierwsze roczniki  dzieci uczących się w zreformowanej szkole czuły się pewnie i bezpiecznie oraz by mogły przyswajać wiedzę w ciekawy, twórczy i skuteczny sposób, z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych metod ICT i bogatej bazy dydaktyczno-technologicznej, w jaką wyposażona jest szkoła. Ma to duże znaczenie ze względu na położenie szkoły na terenie Gminy Psary, gdzie przybywa dużo rodzin z miast, mających wysokie oczekiwania i potrzeby edukacyjne wobec swoich dzieci. 

 

SZKOLENIA (BOURNEMOUTH, OXFORD, KORFU, FLORENCJA, MALTA)

 

Szkolenia  podjęte w projekcie obejmują:

1. Szkolenia metodyczne z elementami obserwacji praktyk nauczania w szkole podstawowej, które pomogą zrozumieć i opanować specyfikę nauczania młodszych dzieci (od 6  lat wzwyż), a także umożliwią uaktualnienie kompetencji językowych oraz informatycznych dwóch nauczycieli języka angielskiego. W końcowym efekcie, szkoła zyska dobrze wykształconych językowo uczniów i podtrzyma dobre wyniki  nauczania języka angielskiego mimo zmiany wieku uczniów.

2.Teaching Critical Thinking  To Young Learners -  kurs, który wyposaży nauczyciela języka angielskiego i rosyjskiego w narzędzia pozwalające na prowadzenie młodego ucznia przez proces przyswajania materiału programowego w taki sposób, by zaangażować go i zachęcić do przejęcia inicjatywy poznawczej poprzez rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. Dzięki temu, szkoła będzie wspierać krytyczne myślenie, a nie bierne nauczanie typu "naucz się na pamięć". 

3. Szkolenie typu Language and Learning To Learn oraz Bi-component z elementami praktyki szkolnej dla nauczycieli:  języka angielskiego, polskiego, geografii oraz dyrektora szkoły. W sposób praktyczny poprawią pewność nauczycieli w prowadzeniu lekcji z młodszymi dziećmi (od 10 lat wzwyż) oraz poszerzą zakres  metodologicznych podejść,  z myślą o niezależnym i efektywniejszym uczeniu się uczniów. Umożliwią bardziej efektywne zarządzanie szkołą poprzez polepszenie jakości pracy na arenie międzynarodowej, dzielenie się najlepszymi praktykami w kierowaniu szkołą z dyrektorami szkół z całego świata, zwiększenie umiejętności w języku angielskim, co zapewni placówce zrównoważony rozwój w obliczu radykalnej reformy oświaty.

Mamy nadzieję, że te szkolenia umożliwią uczestnikom kursu poprowadzenie naszej szkoły w kierunku Profesjonalnej Społeczności Edukacyjnej (Professional Learning Community). Kursy poprawią również osobiste umiejętności językowe i płynność mówienia, a także świadomość kulturową.

4. Szkolenie Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection, dla nauczyciela historii i WOSu, umożliwi teoretyczne i praktyczne poznanie metody PBL i przeszkolenie w tym zakresie całego grona pedagogicznego, dzięki czemu w szkole na wszystkich przedmiotach będą używane nowe, zintegrowane narzędzia nauczania oparte na wspólnym rozwiązywaniu problemów, nowe formy motywowania młodych uczniów i rozwijania ich pasji do samodzielnego uczenia się.

5.  Szkolenie metodyczne Creative Teaching in Secondary CLIL Classroom  dla nauczyciela plastyki. Po rocznej praktyce uczenia bilingwalnego w ramach innowacji, uczestnictwo w tym kursie będzie,  oprócz pozyskania nowych umiejętności i narzędzi  pozwalających  ciekawiej, efektywniej  i wszechstronnej prowadzić zajęcia, przede wszystkim okazją do przedyskutowania i podzielenia się doświadczeniami i napotkanymi problemami  z praktykami tej metody.  Kurs pomoże odświeżyć i zaktualizować angielski oraz umożliwi obserwację nauczania w odpowiednio dobranej szkole brytyjskiej. W efekcie nasza szkoła zyska nauczyciela, który w sposób pewny i profesjonalny stworzy program autorski nauczania plastyki, bazujący na metodzie CLIL.

6. Szkolenia Intensive General English dla 6 nauczycieli  ze znajomością jęz. angielskiego na poziomie A.2. (n. matematyki, n. j. niemieckiego, n. muzyki, n. biologii, n. Edukacji wczesnoszkolnej i n. W-Fu) celem podniesienia poziomu znajomości języka do B.1.  Dzięki poprawie kompetencji językowych, wymienieni nauczyciele będą mogli aktywnie włączyć się w realizację projektów (przyszłych jak i również obecnych, związanych z tematyką nauczanych przez nich przedmiotów) oraz podnosić jakość oferowanych przez nich zajęć dzięki zdobyciu umiejętności samodoskonalenia się i korzystania z dostępnych artykułów i szkoleń  zawodowych w j.angielskim. Dla n. edukacji wczesnoszkolnej, celem przygotowania do FCE.

8. Job shadowing w szkole hiszpańskiej dla dyrektora, językowca oraz przedstawiciela przedmiotów humanistycznych i ścisłych, które pozwoli na efektywne wprowadzenie do praktyki szkolnej pracy metodą projektu  (PBL) na wszystkich zajęciach i częściowe odejście od podręczników  poprzez obserwacje pracy dydaktycznej szkoły europejskiej, mającej długoletnie doświadczenie w pracy z młodszymi dziećmi za pomocą wymienionej metody. 

 

NASZE MARZENIA

 

W ramach tego projektu, chcemy poznać i wdrożyć na wszystkich zajęciach szkolnych metodę PBL, która pomoże naszym uczniom polubić szkołę i rozwinąć ich kompetencje kluczowe (jak np. czytanie ze zrozumieniem) oraz umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w dzisiejszym społeczeństwie: planowanie, krytyczne myślenie, rozumowanie, kreatywność, zrozumienie innych kultur, wizualizację, osobistą i społeczną odpowiedzialność oraz zrozumienie, które narzędzia technologiczne najlepiej sprawdzają się w danym zadaniu. Chcemy, by dla naszych uczniów nauka była naprawdę zabawna, ale żeby tego dokonać, potrzebujemy zerwać z ideałem "właściwej" edukacji, który siedzi w większości naszych umysłów (spokojna, uporządkowana klasa, w której wszyscy uczniowie siedzą rzędami przy oddzielnych ławkach, słuchając i zapamiętując lekcje dnia). Wierzymy, że wybrane szkolenia (PBL, Critical Thinking, Bi-component i Learning To Learn) oraz job shadowing pomogą nam w tym niemałym wyzwaniu.

 

SPODZIEWANE REZULTATY

 

Dzięki projektowi NAUCZYCIELE rozwiną kompetencje językowe oraz kluczowe, co otworzy granice dotyczące edukacji, zatrudnienia w krajach UE i współpracy międzynarodowej. Projekt da możliwość teoretycznego i praktycznego poznania innowacyjnych metod nauczania dzieci w wieku 7-15 lat, w tym PBL, dzięki czemu będą mogli być pionierami trwałych zmian w swojej placówce.

Projekt będzie miał znaczący wpływ na ORGANIZACJĘ WNIOSKUJĄCĄ, gdyż:

-polepszy wizerunek szkoły w powiecie - przyczyni się do poprawy jakości kształcenia przedmiotów humanistycznych i ścisłych,  

-poprawi skuteczność stosowanych metod i nabywanie nowych, które przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły, zwłaszcza w obszarach, w których występują  deficyty, poszerzy ofertę edukacyjną o nowy program autorski oraz nową innowację, zapewni zrównoważony rozwój w obliczu radykalnej reformy oświaty, podniesie jakość oferowanych zajęć.

Placówka przybliży się do celu jakim jest pozyskanie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w swojej klasie.

Umożliwi efektywne wprowadzenie do praktyki szkolnej pracy metodą projektu  (PBL) na wszystkich zajęciach i częściowe odejście od podręczników.

Dzięki temu skorzystają UCZNIOWIE, gdyż projekt zapewni im umiejętności niezbędne do przejęcia ich własnego procesu uczenia się i korzystania z niego najlepiej jak potrafią, będzie wspierał ich krytyczne myślenie, rozwój wszystkich kompetencji kluczowych.

Dzięki PBL, zachęci ich do twórczego myślenia, rozwiązywania problemów za pomocą wybranych przez siebie narzędzi, uczestniczenia w procesie decyzyjnym, który wpływa na ich edukację, dzięki czemu zwiększy się poczucie ich  własnej wartości i zyskają kompetencje cenione na dzisiejszym rynku pracy.

W rezultacie będzie to miało korzystny wpływ na wizerunek LOKALNEJ EDUKACJI - realizując Strategię Rozwoju Edukacji w Gminie Psary - powiększymy grupę szkół o standardzie europejskim.

 

ZAPRASZAMY NA BLOGA NASZEGO PROJEKTU: http://ambitnakadra.blogspot.com