ERASMUS+ KA1 mobilność kadry edukacji szkolnej 2014-2016

 

       

 

 

 

 

W latach 2014-2016 nasza szkoła realizowała projekt

„Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii komunikacyjnych podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły.”

2014-1-PL01-KA101-001590

Przyznane dofinansowanie  50 881 EUR.

Było to dwuletnie przedsięwzięcie, koordynowane przez nauczyciela języka angielskiego, mgr Katarzynę Bacę, które poprzez utworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego, miało na celu :

• wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie użycia ICT

• poprawę efektów kształcenia

• poznanie języka angielskiego przez większą ilość nauczycieli i nawiązanie

zagranicznych kontaktów

• wprowadzenie elementów nauczania w języku angielskim na różnych przedmiotach w

ramach planowanej innowacji pedagogicznej

• doskonalenie kompetencji interkulturowych.

Wdrożenie rezultatów projektu pozwoliło na podniesienie jakości pracy szkoły i lepsze przygotowanie uczniów z terenu wiejskiego do przyszłego społecznego i zawodowego

życia. Punktem wyjścia stworzonego projektu stało się przekonanie że, nauka języków obcych jest jednym z najważniejszych elementów społeczeństwa i gospodarki opartych na

wiedzy oraz kluczową kompetencją w funkcjonowaniu we współczesnym świecie. Podobną wartość ma umiejętność stosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, która w połączeniu z odpowiednim kształceniem językowym, jest szansą na nowoczesną edukację, również na sukces naszej szkoły. Projekt uwzględniał też kształcenie kompetencji interkulturowych, które sprzyjają tworzeniu społeczeństwa otwartego, szanującego zróżnicowanie kulturowe i gotowego na współpracę.

Projekt umożliwił uczniom gimnazjum efektywniejsze uczenie się języków: angielskiego , niemieckiego i rosyjskiego, a to w efekcie pomoże im odnaleźć się na rynku pracy, przygotuje do życia w społeczeństwie obywatelskim, a także przyczyni się do nawiązania kontaktów z rówieśnikami z zagranicy.

Dzięki udziałowi w projekcie  zostały wprowadzone elementy nauczania w języku angielskim na różnych przedmiotach w ramach planowanej innowacji pedagogicznej „Let Polish Rest” oraz nauczanie języka rosyjskiego za pomocą języka angielskiego. Ponadto, projekt przyczynił się do opracowania i wdrożenia programu Warsztatów Językowych na Malcie, dzięki któremu wielu gimnazjalistów z terenu wiejskiego mogło po raz pierwszy wyjechać za granicę, lecieć samolotem i doskonalić swoje kompetencje językowe w anglojęzycznym kraju. Dzięki nawiązaniu nowych zagranicznych kontaktów i polepszeniu znajomości języka angielskiego przez większość grona pedagogicznego, szkoła została włączona w projekt eTwinning oraz nowy projekt w ramach programu Erasmus+, partnerstwa strategiczne między szkołami. W rezultacie, uczniowie naszej szkoły poznali oraz poznają wielu uczniów w swoim wieku z innych krajów, będą mieli jeszcze więcej okazji do doskonalenia języków obcych, poznawania innych kultur, przełamywania różnorodnych barier.

Przygotowany plan szkoleń zawierał: szkolenia metodyczne dla językowców, szkolenia z zakresu ICT dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i ogólnych, szkolenia przygotowujące do nauczania zintegrowanego w języku angielskim CLIL , szkolenia typu General English z elementami ICT oraz wizytę studyjna w szkole zagranicznej. Kursy umożliwiły poznanie innowacyjnych metod dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli z różnych stron świata : Anglii , Malty , Austrii , Łotwy oraz Włoch. Odbyły się 22 mobilności, w tym 4 nauczycieli wzięło udział w wizycie studyjnej, 15 nauczycieli w 18 formach doskonalenia zawodowego.

 

Rezultaty projektu.

Udział w projekcie:

• zwiększył poziom motywacji do nauki języków obcych, był zachętą do samodoskonalenia i poszukiwania twórczych rozwiązań w pracy dydaktycznej

• wpłynął znacząco na wzrost i rozwój kompetencji kluczowych, wzrost umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli

i ich uczniów

• przyczynił się do poprawy atrakcyjności i skuteczności realizowanych celów nauczania, co przełożyło się na podniesienie wyników uczniów i ich kompetencje językowe.

Oddziaływania projektu oraz potencjalne korzyści długofalowe.

Realizacja projektu:

• umożliwiła nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych i włączenie się w działania proeuropejskie większej liczby nauczycieli

• przyczyniła się do powstania wartości dodanej - poszerzyła ofertę edukacyjną szkoły

• przyczyniła się pośrednio do wyrównania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów wykazujących trudności w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty

• pogłębione podczas międzynarodowych szkoleń kompetencje międzykulturowe będą sprzyjać kształtowaniu otwartości, akceptacji i tolerancji wśród uczniów

• umiejętność twórczego korzystania z najnowszych osiągnięć technologii informacyjnych pozwoli nauczycielom efektywnie przygotowywać uczniów do  podejmowania samokształcenia trwającego przez całe życie, w tym życie zawodowe.