„Radosna akademia przedszkolaka”

 

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt

„Radosna akademia przedszkolaka”

WND-RPSL.11.01.03-24-00C3/20

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Psary, poprzez utworzenie oraz utrzymanie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Psarach w okresie od 01.09.2020 r. do 06.2021 r.  

Grupą docelową jest 100 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 7 osób kadry pedagogicznej przedszkola.

W okresie realizacji projektu nastąpi: utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie placówki w niezbędne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki, doskonalenie umiejętności, kompetencji
i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
oraz realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 30.06.2021 r.

Wartość projektu:       391 100,00 zł
Dofinansowanie:        332 435,00 zł