ZEBRANIA Z RODZICAMI

08 wrzesień 2022

Spotkania z rodzicami

  • Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów

·   Wywiadówki śródroczne

 

  • Wywiadówka podsumowująca I półrocze:

            

Do 16  września 2022r.

  (I półrocze)  do 16 XI 2022r.

(II półrocze) do 19 IV 2023r.

          9 I 2023r.

Wybory Rad Oddziałowych i Prezydium Rady Rodziców

Do  30 września 2022 r. (na pierwszym zebraniu)

Uchwalenie przez Radę Rodziców, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyczno-wychowawczego

 

Do 30 września 2022r.