Historia gimnazjum

03 wrzesień 2018

HISTORIA GIMNAZJUM

Gimnazjum w Psarach istnieje od 1999 roku. Założył je Wójt Gminy Psary Marian Kozieł dnia 1 marca 1999 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr V/37/99 z dnia 26 lutego 1999 roku. Gimnazjum powstało w budynku wygasającej Szkoły Podstawowej w Psarach i jest to jedyna tego rodzaju placówka na terenie Gminy Psary. Uczęszczają do niej uczniowie z Brzękowic, Dąbia, Goląszy, Góry Siewierskiej, Gródkowa, Malinowic, Preczowa, Psar, Sarnowa, Strzyżowic. 
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był mgr Krzysztof Kopka (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002). Od 2002 roku dyrektorem jest mgr inż. Ewa Wawrzak, która pełni tę funkcję do dziś. 
10-tego listopada 2003 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczenie sztandaru.

W pierwszym roku nauki w 6 oddziałach uczyło się 150 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowiło 19 nauczycieli. We wrześniu 2008 roku do szkolnej Księgi Uczniów został wpisany 1000-czny uczeń. 

O SZKOLE ...

Szkoła mieści się w jednopiętrowym budynku. Klasopracownie, obiekty sportowe, szatnie i korytarze są czyste i zadbane. Wszystkie klasopracownie są wyposażone w tablice interaktywne ze stały dostępem do Internetu, dodatkowo w klasach znajdują się tablice białe suchościeralne. Posiadamy nowoczesną pracownię informatyczną ze stałym dostępem do internetu. 

Posiadamy dużą salę gimnastyczną oraz kompleks boisk sportowych ORLIK, w którego skład wchodzą dwa boiska: piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz sanitarno-szatniowym mieszczącym się w budynku gimnazjum.. Boiska posiadają oświetlenie umożliwiające grę po zmroku. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, który odnosi wiele sukcesów oraz organizuje wiele imprez sportowych, w tym o zasięgu ogólnopolskim. 

Dużym atutem szkoły jest bezpieczeństwo młodzieży. Posiadamy zewnętrzny monitoring szkoły oraz monitoring wewnętrzny na dolnym poziomie. Uczniowie korzystają z własnych szyfrowanych szafek oraz klasowej szatni. Zapewniamy opiekę nauczycieli podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Nasi uczniowie mogą zwrócić się w każdej sprawie do szkolnego pedagoga lub szkolnego psychologa . Dwa razy w tygodniu przez cały dzień dyżur pełni pani higienistka. Od 2004 roku młodzież dojeżdża do/z szkoły gminnymi autokarami, m.in. "Gimbusem" o charakterystycznym pomarańczowym kolorze. 

Ponadto w szkole znajdują się: świetlica, stołówka ze smacznymi domowymi obiadami dwudaniowymi i cieszący się dużym powodzeniem podczas przerw - sklepik. 

Od początku istnienia szkoły uczniowie osiągają wiele sukcesów. Bogata i różnorodna oferta edukacyjna szkoły pozwala każdemu dziecku rozwinąć swoje zdolności, solidnie przygotować się do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliści uczą się języka angielskiego w grupach o różnym stopniu zaawansowania oraz dodatkowo języka niemieckiego lub języka rosyjskiego. Realizowane są programy autorskie, w tym dla chętnych uczniów autorski program matematyki z rozszerzoną liczbą godzin.   

Gimnazjum posiada certyfikat Szkoły z klasą - ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Gazeta Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydent RP Aleksandera Kwaśniewskiego. Otrzymaliśmy również tytuły Uczniowie z klasą oraz Nauczyciele z klasą. 
 
W szkole działa Uczniowski Klub Europejski. Uczestniczymy w projektach realizowanych w ramach Programu Socrates - Comenius oraz Młodzież. Współpracowaliśmy ze szkołami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii Whitchurch Middle School (Stanmore) oraz Polsworth High School w Tamwoeth; Włoch - Scuola Media Statale "Anna Frank" (Manduria); Hiszpanii - CRA de Villarrin de Compos oraz Colegio ntra sra del Carmen w Zaragoza, Niemiec - HRS Haupt - und Realschule w Holdorf oraz Liceum Sztuk z Krymu, a w szczególności z męskim chórem "Rodnik" z Ukrainy. W  latach 2011-2013 realizowany był w szkole kolejny projekt „Comenius”, dotyczący partnerskiej współpracy szkół w zakresie nauczania i uczenia się matematyki oraz Zintegrowanego Nauczania Językowo – Przedmiotowego (CLIL). Projekt ten został wyróżniony jako przykład dobrej praktyki, jest publikowany i promowany przez Narodową Agencję.  Obecnie szkoła realizuje kolejne projekty Erasmus+. 
  
Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający uczestnictwo szkoły w III edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła bez przemocy" pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkim działaniom towarzyszyło przesłanie "Szkoła dla społeczności - społeczność dla szkoły". 

W 2008/2009 roku przystapiliśmy do projektu "Aktywny w szkole-aktywny w życiu", który jest współorganizowany przez Uniwersytet Śląski i Wszechnicę Śląską przy udziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu ich kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole, w trakcie dalszej edukacji, a także w życiu zawodowym. 
Działania przewidziane dla uczniów trwały od września 2009 roku do czerwca 2012 roku. Oprócz kół zainteresowań i zajęć Wsparcia i Pomocy odbyły się: Festiwale Nauki, Warsztaty Aktywności Własnej, Ponadregionalne Warsztaty Naukowe na Uniwersytecie Śląskim, trzy kilkudniowe wycieczki, wakacyjne obozy naukowe. Ponadto uczniowie z sukcesami uczestniczyli w licznych konkursach organizowanych w ramach projektu. 

W ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius w naszej szkole realizowany był dwuletni projekt edukacyjny (2011 - 2013) "The two highways of the life - Maths and English". Naszymi partnerami były szkoły: Varvakeio Experimental High Junior School z Grecji oraz Istituto Comprensivo Statale "Monreale II" z Sycylii. Uczestnicy projektu mieli okazję, w łatwy i ciekawy sposób uczyć się języka angielskiego, doskonalić umiejętności matematyczne i komputerowe oraz poznawać kulturę i historię innych krajów. W ramach projektu odbyły się wizyty robocze w Monreale na Sycylii, w Atenach W Grecji i u nas - w Psarach. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i koordynatorzy z wszystkich partnerskich szkół. Na stronie internetowej projektu www.clilmaths.jimdo.commożna znaleźć informacje o zajęciach CLIL, warsztatach, konkursach, wspólnych międzynarodowych lekcjach matematyki, ciekawych narzędziach ICT, oraz wiele zdjęć i informacji o projekcie i jego uczestnikach. 

Od samego początku, czyli od stycznia 2011 roku grupa gimnazjalistów pod opieką nauczycielki K. Nawrot składa Głos Szkolny do gminnej gazety Głos Gminy Psary. Dodatek redagowany jest przez uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Psary. 

W ramach projektu współfinansowanego z EFS: Robotyka kluczem do rozwoju młodego człowieka od listopada 2012 do stycznia 2013 w naszym gimnazjum odbyły się zajęcia prowadzone przez instruktorów projektu Laboratorium Robotyki. Dla każdej z 3 grup przeprowadzone zostały 25 godzinne warszaty, podczas których gimnazjaliści pracowali z zestawami LEGO Mindstorms NXT 2.0, budując i programując swoje roboty. 

We współpracy z Fundacją Europejskich Inicjatyw na Śląsku w roku szkolnym 2012/2013 realizowany był projekt Różne oblicza demokracji. Pierwsza wizyta robocza, podczas której mogliśmy wymienić się doświadczeniami z młodymi Grekami odbyła się w październiku 2012 r. w kolebce demokracji - Atenach. W dniach 25-31 stycznia 2013r. gościliśmy delegację greckiej młodzieży w Psarach. Grecy mieli okazję zobaczyć zamek w Będzinie i pozostałości fortyfikacji miejskich. W czasie wizyty w siedzibie Sejmiku Wojewódzkiego zapoznali się bieżącym działaniem polskiej demokracji na szczeblu lokalnym. Szczególne wrażenie zrobiła na nich wizyta w Urzędzie Gminy Psary i rozmowa z panem wójtem. 

27 września 2013 roku zakończył się projekt Breaking barriers realizowany przez członków Klubu Europejskiego w ramach Akcji 3.1 programu "Młodzież w działaniu". Głównym celem projektu było zorganizowanie spotkania z rosyjską młodzieżą z International friendship club ze szkoły nr 4 w Kariażmie. Rozpoczęcie wymiany młodzieżowej, która miała miejsce od 3 do 14 VII 2013 i finansowana była głównie ze środków programu, poprzedzone było długimi i starannymi przygotowaniami zarówno merytorycznymi jak i logistycznymi (ze względu na długą podróż). Liczne i bardzo różnorodne zadania wymiany realizowane były częściowo w Kariażmie, Sankt Petersburgu, a także w Moskwie. Zawarte w tytule projektu „przełamywanie barier” miało wiele znaczeń. Oznaczało bowiem łamanie barier geograficznych, ekonomicznych, językowych, osobistych; weryfikowanie stereotypów dotyczących obu narodów, a także dotyczyło zmiany stosunku do osób niepełnosprawnych. 

Od września 2013 roku ruszył w naszym gimnazjum im dostępu program Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Youngster. Jest to program, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie do miejskich szkół ponadgimnazjalnych. Priorytetem w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym gimnazjalistom klas trzecich możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W ramach programu uczniowie dzieleni są na niewielkie, 10-15 osobowe grupy, odpowiadające umiejętnościom językowym oraz uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, obejmujących 90 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup, otrzymują bezpłatnie podręczniki (inne od używanych w szkole) i mają możliwość sprawdzania wiedzy na platformie e-learningowej, biblioteki szkolne corocznie są wyposażane w dodatkowe materiały edukacyjne (do 300 zł). Wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w „Konkursie na najlepszego ucznia i wiodącego nauczyciela” oraz w Konkursie Projektów Klasowych „Teenagers in action”. 

W 2014 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, który jest jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest ogólnopolskim, systemowym, nowatorskim przedsięwzięciem MEN, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkół. 

W dniach 14-25 kwietnia 2014 roku, dzięki programowi EFS - POKL, Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych, pani Katarzyna Baca brała udział w międzynarodowym spotkaniu nauczycieli zorganizowanym w miejscowości St. Julian's na Malcie. Były to warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele 7 krajów Unii Europejskiej oraz jeden przedstawiciel Chile. Zajęcia, prowadzone przez edukatora i dyrektora Executive Training Institute (ETI) Malta z organizacji Syddansk Erhvervsskole z Danii, dotyczyły odświeżenia metodyki nauczania języków obcych („Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised”) i miały charakter ćwiczeń, wykładów, dyskusji oraz pracy w grupach. Ich celem było przygotowanie nauczycieli do skutecznego nauczania języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych i średnich, za pomocą nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Międzynarodowy skład grupy uczestników tego szkolenia umożliwił bliższe poznanie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim i światowym. Więcej informacji na stronie internetowej kursnamalcie.blogspot.com 

W okresie od 1 maja 2013r. do 30 października 2013r. nasza szkoła realizowała projekt wymiany młodzieżowej ze Szkołą Nr 1 im. KK.Grota dla dzieci niewidomych i niedowidzących z Petersburga w ramach konkursu ogłoszonego i współfinansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Celem wymiany było przede wszystkim przeciwdziałanie uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami a integralna częścią takiego projektu są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. 

Od października 2013 roku do czerwca 2015 roku realizowany był w naszym gimnazjum dwuletni projekt Młodzież z przyszłością oferujący uczniom pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych, w łącznym wymiarze 1746 godzin. W ramach projektu prowadzone były: zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dziennikarsko-redakcyjne "od słowa do artykułu", zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia informatyczne, Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego, szkolna platforma interaktywnej edukacji, liczne wycieczki edukacyjne. 

Od listopada 2014r. kadra pedagogiczna gimnazjum uczestniczy w projekcie doskonalenia językowego i metodycznego nauczycieli w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej. Dyrektor i 15 nauczycieli gimnazjum wzięło udział w 18 różnych zagranicznych doskonaleniach wyjazdowych (Wielka Brytania, Malta, Austria, Łotwa) i wizycie studyjnej we włoskiej szkole. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. 

Od września 2015 roku do czerwca 2016 zajęcia z programowania w Scratch, które prowadzi K.Nawrot odbywać się będą w ramach III edycji ogólnopolskiego programu Mistrzowie Kodowania. Organizatorem Programu jest Samsung Electronics Polska Sp.z o.o.. Patronat nad programem objęły takie instytucje jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program wspierany jest przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, a partnerami Mistrzów Kodowania są: Superbelfrzy RP, Coderdojo, Centrum Cyfrowe, Dobra Edukacja oraz CEO. 


Szkoła uzyskała certyfikat za całokształt wydarzeń, które zostały zorganizowane na terenie szkoły w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania Code Week 2015. Przez cały tydzień od 12 do 16 października 2015 r. w wielkie kodowaniu wzięło udział ponad 80% uczniów naszej szkoły. Swoją przygodę uczniowie rozpoczęli od programowania w przyjaznym środowisku na platformie code.org. zmierzając się z zadaniami Hour of Code, Frozen-em oraz z PlayLab-em. Powstały ciekawe projekty graficzne, animacje i ... pierwsze gry. Bardziej zaawansowani w tajniki programowania tworzyli własne gry i programy w Scratch, budowali i programowali modele z wykorzystaniem klocków WeDo. Szkolnym koordynatorem eventów była K.Nawrot. 

W okresie 7.11-28.11 2015 szkoła uczestniczyła w programie Ogólnopolska Akademia Programowania, którego honorowym patronatem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Podczas sobotnich zajęć pozalekcyjnych z programowania w Scratch uczniowie utworzyli własne animacje, gry oraz programy wspierające naukę matematyki i innych przedmiotów ścisłych. Zajęcia skierowane były dla uczniów klas pierwszych i uczestniczyło w nich 14 gimnazjalistów. 

Gimnazjum uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym organizowanym przez European Schoolnet oraz Texas Instruments - Zastosowanie wysokiej jakości rzutnika ( DLP® Product full high definition 1080p DLP® projector -Ben-Q) w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Znaleźliśmy się w gronie 12 szkół wybranych z 6 krajów europejskich. Celem projektu jest wykorzystanie wysokiej jakości rzutnika multimedialnego w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych poprzez wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz najnowszych metod nauczania. Informacje o realizacji projektu są dostępne na stronie www.icttools.jimdo.com 

Pod koniec września 2016 roku rozpoczynamy realizację programu Programuj u siebie finansowanego przez Fundację PZU i realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Talent. Na terenie szkoły powstanie jeden z ośmiu w Polsce ośrodków programowania. Głównym działaniem w ramach projektu będą cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i programowania. Zajęcia będą prowadzone od października do końca roku szkolnego. Ponadto w trakcie trwania projektu zostanie zorganizowana seria ogólnopolskich i lokalnych konkursów programistycznych online. Z każdego z ośrodków zostanie wybrany uczeń, który w okresie od kwietnia do maja 2017 przeprowadzi 4 zajęcia pilotażowe z kolejną, początkującą grupą uczniów.  

Od 1 września 2016 roku gimnazjaliści realizują zadania w ramach projektu „Gimnazjalne mat-party”. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mPotęga skierowanego do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób. Założone cele będą realizowane poprzez zdrową rywalizację w edukacyjnych zabawach i konkursach, a także tworzenie własnych prac. Podłożem do zdobycia wiedzy i umiejętności będą pozalekcyjne warsztaty tematyczne oraz organizacja Pikniku Rodzinnego ze strefą matematycznych łamigłówek i gier dla zespołów uczeń plus członek rodziny. W każdej grupie warsztatowej zostaną przeprowadzone konkursy o tytuł mistrza danej konkurencji, wszyscy wezmą udział w zewnętrznych warsztatach w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Program mPotęga prowadzony jest przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Mapa projektów dofinansowanych w III edycji.